Výchovně vzdělávací program

 

 


1. Mateřská školka Eldorádo – školka trochu jinak – prezentace


1.a. Základní údaje o školce:

 

Adresa: Strakonická 73
Praha 5
150 00

Zřizovatel: Happy 365, s.r.o.
IČ 24724688
DIČ CZ2472468
Mašatova 6
Praha 4 – Kunratice
148 00

Ředitelka: Mgr. Markéta Machová

učitelky (vychovatelky): Mgr. Markéta Machová
Helena Rampáčková
Lenka Králová

Lektoři: německý jazyk – Mgr. Blanka Sedláčková
francouzský jazyk – Mgr. Roman Mostl
výtvarná dílna – Richard Fišer
keramika – Miroslava Holková
tanečky – Kateřina Kordíková
zdravotní tělocvik – MUDr. Ivana Cibulková
canisterapeutický kroužek – Eliška Jenčíková
flétničky – Jaroslava Hrušková
pěvecký sbor – Mgr. Markéta Machová

Kontakty: 257310448
739 560 407
spravce@skolkaeldorado.cz
www.skolkaeldorado.cz

 

 

1. b. Charakteristika školky

Mateřská školka Eldorádo se nachází v Praze-Lahovicích, těsně za chuchelským závodištěm v lokalitě, která je charakteristická volnými přírodními plochami, rozvolněnou zástavbou a blízkostí řeky Berounky a Vltavy.

Objekt školky je původní třípodlažní rodinný dům ze 30. let. Zázemí školky je situováno do přízemí a 1. patra. Dům má poměrně velkou zahradu cca 1300 m2 se dvěma vchody, provozním a tzv. společenským. V r. 2010 byl objekt zcela rekonstruován. Kromě jiného byly zcela vyměněny elektrické, vodovodní a kanalizační rozvody, vybudována nová sociální zařízení a připraveny prostory učeben a příslušenství. Učebny jsou převážně vybaveny nábytkem fa MAKRA. Interiéry jednotlivých místností a chodeb jsou dekorovány malbami Richarda Fischera.

V přízemí je umístěna šatna, polyfunkční herna, jídelna, výdejna jídel, toalety, úklidová komora toaleta pro zaměstnance V 1. patře je učebna pro mladší děti, ložnice, učebna pro starší (předškolní) děti, pracovna výtvarné výchovy, toalety, sprchový kout a úklidová komora. Ve 2. patře je situována kancelář pro styk s rodiči. Venkovní prostory jsou určeny pro častý pobyt na čerstvém vzduchu. Tyto prostory skýtají možnosti pro realizaci výtvarných, pracovních, pohybově-hudebních činností. Všechny tyto aktivity je možno realizovat např. v prostoru zastřešené pergoly před objektem nebo v altánu umístěném ve střední části zahrady. V zahradě je dále prostor pro venkovní pracovní činnosti tzv. vlastní záhon, kde děti přirozeným způsobem pozorují přírodní procesy a zároveň se učí o kultivaci a prospěšnosti zahradní práce.

Kapacita mateřské školky je cca 40 dětí s tím, že určitá část programu je koncipována jako společná pro všechny věkové kategorie (realizuje se zejména v polyfunkční učebně) a další část je určena pro různé věkové kategorie (např. nejmladší děti mají svůj program ve vlastní učebně, stejně tak děti předškolní se připravují na vstup do základní školy v samostatné a k tomu vybavené učebně). Podle zájmu rodičů se ve školce organizují různé druhy kroužků např. jazykové (němčina, francouzština, ruština), výtvarné, hudebně-pohybové (tanečky), hudební a nakonec např. kroužek canisterapeutický. Struktura činnosti kroužků je variabilní podle konkrétního zájmu rodičů.

Obědy jsou do školky dováženy firmou Bionea, rodiče si na měsíc dopředu vybírají ze dvou jídel a to masových a vegetariánských. V případě dietního režimu je možno domluvit individuální jídelníček. Během celého dne je zajišťován pitný režim – v každé učebně je připravena konvice s čajem a dětská voda ochucena šťávou nebo čirá.

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne


07:00 Otevření školky
07:00 – 09:00 Příchod dětí do školky. Volné hry dětí, zájmové činnosti,
hry s kamarády, komunikace s učitelkou.

09:00 – 09:15 Pohybové a hudebně-pohybové aktivity
Zaměření na hrubou motoriku, fyzickou kondici a
koordinaci pohybů.

09:15 – 09:45 Hygiena. Dopolední svačina.

09:45 – 10:45 Výchovně vzdělávací a kreativní blok
Děti se ve skupinkách věnují činnostem, které podporují
jejich duševní rozvoj a rozvíjení jemné motoriky.
(malování, keramika, modelování, zpěv, hry s texty,
logopedická cvičení, práce s výtvarnými potřebami, práce
s pojmy, činnosti v rámci předškolní výchovy,
konverzace v angličtině apod.)

10:45 – 12:15 Tematické vycházky nebo pohybové aktivity na zahradě.
Pouze v případě velmi nepříznivého počasí alternativní
program v učebně.

12:15 – 12:45 Hygiena. Oběd. (Děti se učí chovat u stolu, samy
připravují příbory a prostírání, uklízí po sobě.)


12:45 – 13:00 Odchod dětí. Hygiena včetně čištění zubů. Příprava na
odpolední odpočinek.

13:00 – 14:30 Odpočinkový režim, četba, poslech nahrávek, spánek.

14:30 – 15:00 Hygiena. Odpolední svačina.

15:00 - 18:00 Odpolední zájmové činnosti (v herně nebo na zahradě).
Kroužky – jazykové (němčina, francouzština), pohybové (zdravotní tělocvik), hudebně-pohybové (tanečky), flétničky, canisterapeutický kroužek „Pes a já“, výtvarné dílny
Odchod dětí domů.

Uvedený režim je možno flexibilně přizpůsobovat organizaci činností v průběhu dne, potřebám dětí a aktuální činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.Hlavní zaměření výchovně-vzdělávacího programu školky


2. a . Filosofie

Naším cílem a posláním je maximální rozvoj fyzické a psychické stránky dětské osobnosti a sociální samostatnosti, dosažení základních schopností a dovedností, které jsou důležité pro další život dítěte tzn. rozvíjíme u dítěte jeho individuální předpoklady a zároveň ho vychováváme k umění soužití ve společnosti. Abychom toho mohli dosáhnout, vytváříme u dětí přirozenou potřebu zdravého životního stylu, podporujeme zdraví dětí a i v každodenní práci vytváříme u dětí automatický postoj k rovnici: zdraví = kvalitní život. Jsme si plně vědomi toho, že v dnešním světě hraje jednu z největších rolí umění komunikace a tak děti již od útlého věku učíme formou hry první světový jazyk. Vždyť bez angličtiny se dnes v podstatě „nelze obejít“


Filosofii naší práce nejlépe vystihují slova moudrých mužů:

Albert Einstein

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.


Joseph Joubert

Děti potřebují spíš vzory než kritiku


Saint Antoine De Exupéry

Jedině děti vědí, co hledají


Orison Marden

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.


Johann Gottfried Von Herder

Jací jsme my, takové jsou naše děti.

2. b. Desatero cesty ke zdravému životnímu stylu

1. Pohoda a úsměv

V naší školce vládne pohoda, úsměv a radost při práci. Usilujeme o maximální pohodu, která může nastat jedině tehdy, když i učitelé přistupují k práci s dětmi s radostí

2. Každý je jiný

U každého dítěte rozvíjíme jeho individuální předpoklady a hledáme v běžném dni prostor pro uplatnění schopností a dovedností každého dítěte


3. Vážíme si svého zdraví

Děti se seznamují s fungováním lidského těla, nezapomínáme na prevenci běžných onemocnění, úrazů a zbytečných poranění. Cíleně a ve spolupráci s lékařem se zaměřujeme na správné držení těla, relaxaci, dechová cvičení. Učíme děti hygienickým návykům, pravidelně si čistíme zuby, někdy nám poradí i zubní lékař, jak správně pečovat o svůj chrup.

4. Hýbu se, tedy žiji

Děti mají dostatek pohybu a to jak řízeného, tak i spontánního – děti mají široký výběr sportovních pomůcek – tunel, švihadla, míče, akupresurní pomůcky apod. Každý den cvičíme, někdy formou hudebně-pohybových her, jindy formou řízeného tělocviku. Pokud počasí dovolí, všechny pohybové aktivitu orientujeme na zahradu tak, aby děti byly v maximální míře na zdravém vzduchu.

5. Hra je poznání i zábava

Již Jan Amos Komenský věděl, že nejlépe se dítě učí hrou. A tak i my se učíme hrou. Poznáváme přírodní zákonitosti – sami si pěstujeme bylinky a zeleninu - děti se učí také tomu, že přírodě se musí také trochu pomoci, když to nezvládne sama.

6. Jídlo je lék

Pečlivě dbáme na pestrost a vyváženost stravy v biokvalitě. Jídelníček musí obsahovat dostatečné množství vitamínů, vláknin, bílkovin a uhlovodanů. Operativně reagujeme na individuální požadavky rodičů v případech, kdy je nutno stravovat dítě v dietním režimu. Během celého dne mají děti volný přístup k nápojům.

 

 


7. Radost z poznání světa

Nabízíme dětem podnětné prostředí plné inspirace pro smyslové i rozumové vnímání. Školka je vybavena množstvím knížek, hudebních nástrojů, výtvarných potřeb a tělovýchovných prvků. Různé stavebnice, montessortri pomůcky a didaktické hračky pomáhají dětem při osvojování základních dovedností, které jsou nutné pro vstup do školy. Cesta za poznáváním vede přes prožitky dětí. Poznáváme spolu s dětmi souvislosti, na základě vlastních zkušeností si děti vytvářejí pevné postoje. Jsme vnímaví k tomu, co nám děti sdělují, nic nebereme na lehkou váhu. Společnými silami hledáme řešení různých životních situací a ruku v ruce s tím, nalézáme správné závěry.

8. Rodiče a děti patří k sobě

Jsme zastánci jednotné výchovy ve školce i doma. Respektujeme specifické klima každé rodiny. Umožňujeme adaptační program, který se „šije“ na míru každému konkrétnímu dítěti. Některé se zvyká hodinu, jiné tři týdny, každé dítě má jiné adaptační tempo a my se mu přizpůsobíme. Vytváříme prostředí, kde jsou vždy rodiče vítáni, každému se věnujeme tak, jak to vyžaduje konkrétní situace. V případech, kdy rodiče i my cítíme, že je nutná spolupráce s psychologem nebo logopedem, využíváme služeb zkušených praktiků, kteří s námi úzce spolupracují. Myslíme si, že leckterý malý problém, který zůstává neřešen, může se časem stát problémem velkým a tomu chceme předcházet. Zapojujeme rodiče do práce s dětmi, protože jsme si vědomi, že nejhlubší vazby jsou takové, při kterých se něco společně tvoří a buduje.

9. Dospělí jdou vzorem

Že příklady táhnou, to je stará dobrá pravda. Takoví, jací jsme my, takové budou i děti. Ukazujeme dětem, že slušnost, otevřenost, kreativita, smysl pro povinnost jsou vlastnosti, které stojí za to mít. Sami se snažíme žít zdravým životním stylem, ukazujeme dětem, jak se chovat v přírodě, jak pomoci každý svým dílem ke zlepšení životního prostředí.

10. Problémy se řeší, ne odkládají

Jsem otevřeni každému podnětu, námětu, ale i konstruktivní kritice. Může se stát, že dobrý úmysl nemusí mít úplně dobrý konec. Nejsme žádní dogmatici, dokážeme naslouchat a někdy i přehodnotit něco, co se ne zcela povede. Každý rodič má právo na informace, pokud je to nutné, tak samozřejmě ctíme diskrétnost a korektnost.

 

 

 

 


3. Principy programu podpory zdravého životního stylu

Pro naplnění programu zdravého životního stylu, který je základní nosnou myšlenkou našeho výchovně-vzdělávacího programu, jsme formulovali dva vzájemně se podporující a doplňující principy:
a) Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti
b) Rozvíjení komunikace a spolupráce

K bodu a)

Každý člověk má své potřeby a pro budování pocitu pohody a zdraví je nezbytné dbát na vytvoření podmínek k jejich komplexnímu uspokojování. V následujícím výčtu jsou koncipovány některé zásady, které naplňují uspokojování potřeb dětí v naší školce:
- Přizpůsobujeme činnosti dětí v průběhu dne jejich potřebám a aktuální situaci, ctíme jistý řád, ale zároveň pružně reagujeme na momentální stav
- Respektujeme individuální tempo každého dítěte
- Sledujeme emocionální projevy dětí a reagujeme na ně citlivě a s pochopením
- Umožňujeme dítěti možnost volby, může, ale nemusí se zúčastňovat všech aktivit
- Nastavujeme jistá pravidla a trváme na jejich dodržování
- Všechny děti si jsou rovny bez ohledu na etnickou a náboženskou příslušnost, učíme děti umět žít i s tím, kdo je tzv. „jiný“.
- Učíme děti umění spolupracovat mezi sebou, hledat kompromis
- Zachováváme odpočinkový režim – dítě spát může, ale nemusí. V každém případě ale dbáme na dostatek odpočinku
- Umožňujeme adaptaci každého dítěte a respektujeme individuální požadavky

K bodu b)

Život ve společnosti čeká každého člověka. Již v útlém věku bychom měli učit děti přátelským vztahům, respektu vůči druhým a zároveň způsobům prosazování sama sebe. K tomu, abychom toho úspěšně dosáhli, dbáme především na rozvoji komunikace a vzájemné spolupráce. Následuje několik principů, které při naší výchovně-vzdělávací práci uplatňujeme:
- Nasloucháme dětem, učíme je formulovat své názory a zároveň dbáme na schopnosti naslouchat druhým.
- Učíme se obracet jeden na druhého s důvěrou, s žádostí o pomoc či radu
- Učíme děti respektovat „mluvčího“ – neskáčeme si do řeči, nepřekřikujeme se
- Konfliktní situace řešíme konstruktivně
- Dbáme na společenská pravidla, učíme se být slušnými zdvořilými lidmi (poprosíme, poděkujeme, vykáme dospělým)
- Dospělí i děti si vzájemně pomáhají

 

4. Zásady podpory zdravého životního stylu v mateřské školce

Pro naplnění programu výchovy ke zdravému životnímu stylu jsme vytvořili následující základní zásady podpory tohoto programu.:

Dospělí jdou příkladem
• Učitelka, která sama uznává zdravý životní styl a chová se podle toho, stává se vzorem pro děti i jejich rodiče
• Učitelka se chová věrohodně, dokáže kontrolovat své projevy, nenásilně řídí činnosti tak, aby nikdy děti neměly pocit, že je s nimi manipulováno
• Učitelka vystupuje empaticky
• Učitelka dodržuje daný slib, umí také přiznat chybu
• Učitelka pracuje zejména s prostředky pozitivní motivace
• Učitelka spoluvytváří atmosféru školky – kreativně s dětmi vytváří určité rituály školky, dokáže kolem sebe šířit pohodu, důvěru, vzájemnou úctu a dobrou náladu

Věkově smíšené třídy umožňují:
• Výběr činností podle schopností dětí, ne podle jejich věku
• Učit děti aktivní spolupráci, úctě ke druhému a vzájemné pomoci
• Akceptovat fakt, že děti jsou těmi nejpřirozenějšími učiteli, kteří si předávají zkušenosti
• Respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte

Rytmický řád života
• Nabízí přiměřené množství aktivit, spontánního pohybu, odpočinku v souladu s uspokojováním fyziologických a emocionálních potřeb dítěte s jeho biorytmem
• Umožňuje soulad života dítěte v rodině a mateřské školce

Tělesná pohoda a volný pohyb
• Pokládáme za důležité, aby se pravidelně střídaly činnosti a odpočinek, aby děti měly dostatečné množství odpočinku (spánku), potřebné množství tekutin a správnou vyváženou stravu
• Průběžně zařazujeme zdravotní, relaxační, dechová, psychomotorická cvičení s prvky jógy
• Otužujeme děti, učíme je přiměřeně se oblékat, pravidelně větráme – učíme děti předcházet nemocem
• Při všech aktivitách je důsledně zajišťována bezpečnost dětí
• Velký důraz klademe i na správné držení těla

Zdravá výživa
• Stolujeme v klidné pohodové atmosféře, chováme se u stolu kulturně
• Děti mají zajištěn pitný režim
• Učíme děti správně používat příbor
• Nabízíme dětem široký výběr jídel, seznamujeme je s různými druhy potravin
• Spolupracujeme s rodiči při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků

Spontánní hra je nenahraditelnou součástí rozvíjení všech schopností dětí
• Pracujeme s velkým množstvím pomůcek, funkčních, podnětných a estetických hraček
• Navozujeme situace, které podnítí a rozvíjí hru
• Při hře dětem radíme, pozorujeme a zasahujeme do hry jen, když to dítě chce
• Hry dokončujeme, zachováváme produkty hry
• Zachováváme stanovená pravidla hry dohodnutá mezi učitelkou a dětmi

Podnětné prostředí
• Umožňujeme dětem, aby se podílely na podobě prostředí, ve kterém živí – zdobíme interiéry dětskými výtvory, udržujeme pořádek, chováme se šetrně k hračkám a vybavení
• Respektujeme „tvořivý nepořádek“
• Udržujeme vnitřní i vnější prostředí v čistotě

Bezpečné sociální prostředí
• Sociální klima podmiňuje úspěch aktivit, které podporují zdravý životní styl
• Vytváříme kvalitní mezilidské vztahy, které jsou založeny na atmosféře důvěry, klidu a spolupráce, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné podpory, pochvaly a empatie
• Problémové situace řešíme tak, aby si dítě uvědomilo a pocítilo následky svého chování k ostatním

Participiální a týmové řízení
• Společně řešíme problémy a konflikty
• Učitelky respektují výchovně-vzdělávací program, mohou se podílet na zkvalitnění výchovně-vzdělávací práce

Dobré vztahy s rodiči
• Zapojujeme rodiče do akcí školky, slavíme společně svátky, narozeniny, vánoce, velikonoce apod.
• Pravidelně poskytujeme rodičům informace o vývoji a vzdělávání dítěte
• Nabízíme a poskytujeme odbornou pomoc

Spolupráce se základními školami
• Přechod děti do školy probíhá nenásilně a bez stresu, protože děti toto prostředí postupně poznávají
• Podílíme se na přípravě zápisu do 1. třídy, informujeme učitelky ve škole o osobnostech dětí tak, jak jsme je v průběhu docházky do školky poznali

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Charakteristika výchovně-vzdělávacícho programu

Hlavní cíle předškolní vzdělávání určuje rámcově vzdělávací program, kterým se náš výchovně-vzdělávací program v zásadě řídí. Základními cíli jsou:

1. Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
2. Osvojení si základních principů, na kterých je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost


Celoroční téma Poznáváme svět

V rámci celoročního tématu se zaměřujeme na:

• Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností v češtině i angličtině
• Kultivaci smyslového vnímání , přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti, pozornosti, představivosti i fantazie
• Rozvoj všech smyslů
• Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
• Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě
• Vytváření vztahů k místu, ve kterém dítě žije
• Rozvoj schopností a dovedností, které jsou důležité při navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vzdělávací obsah

 

Září

A) Jdu do školky

• Adaptační program dle specifických potřeb každého dítěte
• Seznamování se s novým prostředím, učitelkami, dětmi – učíme se přizpůsobení se, spolupráci a sounáležitosti
• Učíme dítě, aby vědělo, že mateřská školka představuje prostředí, ve kterém platí určité normy chování, pěstuje se vzájemný respekt a tolerance
• Učíme dítě spoluvytvářet prostředí pohody v prostorách školky

Podtémata:

Co děláme celý den

• Učíme se znát denní režim – uspořádání, činnosti, které se pravidelně opakují (příchod, dopolední aktivity, svačina, vycházka, oběd, odpočinek, odpolední aktivity, odchod domů)
• Vytváříme pozitivní vzat ke školce
• Učíme se základním hygienickým a zdravotně preventivním návykům, jednoduchým pracovním úkonům
• Respektujeme fakt, že tělesná aktivita, zdravá výživa a odpočinek přispívají k celkové dobré náladě dítěte
• Učíme dítě respektovat daná pravidla

Díváme se kolem sebe

Vycházíme z toho, že dítě má touhu po poznání

• Učíme se poznávat vlastnosti předmětů – barvy, tvar, velikost, materiál
• Učíme se třídit, přiřazovat, uspořádávat a porovnávat pojmy, materiály, vlastnosti
• Rozvíjíme řečové, sluchové a rytmické hry, hrajeme si se slovy, dáváme slovní hádanky
• Učíme se graficky vyjadřovat

Říjen

B) Pozorujeme barvy podzimu

Dítě prožívá vztah k přírodě, ví, že se musí chránit, mít k ní zodpovědnost a nepoškozovat ji.

• Vnímáme a pozorujeme podzimní přírodu, změnu počasí
• Učíme se upevňovat kladný vztah k přírodě
• Při prohlížení a čtení používáme knihy, leporela apod. s podzimní tematikou.

 

Podtémata

Pracujeme na zahradě, pozorujeme podzimní přírodu

Děti mají zájem pochopit jevy kolem sebe, dát je do souvislostí, dokáže se ptát

• Pozorujeme, poznáváme a ochutnáváme základní druhy ovoce, zeleniny, bylinek
• Učíme se pracovat na zahradě
• Pozorujeme změny přírody ve čtyřech ročních obdobích (ovocné stromy, květiny, zvířata)
• Sbíráme přírodní materiál a prakticky jej využíváme (vazby, aranžování, výrobky)

Moje hračky

• Poznáváme souvislosti mezi hrou a hračkou
• Určujeme materiál, z něhož jsou hračky vyrobeny
• Učíme se šetrně zacházet s hračkami, knížkami apod.
• Skládáme části do celků, rozkládáme je na části (mozaiky, puzzle, obrázkové kostky)

Cesta do pohádky

• Seznamujeme se s různými pohádkami – klasické, moderní, veršované, prozaické
• Posloucháme, díváme se, hrajeme pohádky
• Dramatizujeme písničky
• Vyjadřujeme se slovy i gesty

Svět zvuků a tónů

• Učíme se vnímat tóny, zvuky. Učíme se správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči a intonaci
• Používáme Orffovy nástroje
• Vnímáme a prožíváme hudební zážitky

 

Listopad

C) Zdravý životní styl vede k radosti ze života

• Uvědomujeme si vlastní tělo, rozvíjíme pohybové činnosti
• Rozvíjíme citové vztahy
• Posilujeme slušné chování k druhému
• Učíme se schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobujeme se, spolupracujeme, vnímáme základní společenské hodnoty
• Osvojujeme si jednoduché poznatky o světě, o přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

 

Podtémata


Moje tělo a zdraví

• Pojmenováváme všechny části lidského těla, předcházíme úrazům a nemocem
• Učíme se správně oblékat
• Námětové hry – co člověku škodí, co mu prospívá

Toulky podzimní přírodou

• Sledujeme změny v přírodě, charakterizujeme znaky podzimu (obrázky, vyprávění, písničky, básničky)
• Využíváme přírodního materiálu – vyrábíme z kaštanů zvířátka, z barevných listů koláže apod.


Ochrana vlastního zdraví

• Učíme se znát zdravé potraviny, zdůrazňujeme význam správné životosprávy a pitného režimu
• Učíme se prakticky zvládat úkony osobní hygieny a sebeobsluhy
• Chápeme souvislosti mezi příčinou a anásledkem při ochraně zdraví

Radujeme se s časopisy pro děti

• Prohlížíme si ilustrace, řešíme hádanky, vystřihujeme, vybarvujeme
• Hledáme rozdíly mezi dvěma obrázky
• Učíme se určitou dobu soustředit se, uskutečnit a dokončit činnost
• Pamatujeme si krátký text


Prosinec

D) Těšíme se na Ježíška

Podtémata

Užíváme si Paní Zimy, vítáme čerta s Mikulášem

• Vyprávíme si o zimě, o mikulášské tradici, zpíváme písničky, básničky
• Vyrábíme výrobky k tématu
• Užíváme si zimních radovánek

Nejkrásnější svátky v roce – Vánoce

• Připravujeme se na Vánoce, zdůrazňujeme význam rodiny, pečeme cukroví
• Připomínáme si vánoční tradice a zvyky
• Společně vytváříme vánoční výzdobu, připravujeme dárky
• Vánoční besídka – zdůrazňujeme pocit pohody a sounáležitosti


Leden, únor

3. Čarování s Paní Zimou

 

• Rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost
• Posilujeme komunikativní dovednosti, kultivovaný projev, přirozené emoce
• Vytváříme povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
• Vyjařujeme své pocity, dojmy, prožitky


Podtémata

Pozorujeme zimní přírodu

• Učíme děti pochopit pravidelný rytmus střídání ročních období
• Radujeme se ze zvládnutého a poznaného
• Učíme se akceptovat pravidly hry, spolupracujeme ve skupině

Postavím si sněhuláka

• Zimní hry a sport
• Učíme se poslouchat pokyny k zajišťování bezpečnosti
• Otužujeme se


Barvy, tvary a velikosti

• Učíme se chápat číselné a matematické pojmy v souvislostech
• Učíme se chápat prostorové pojmy, orientujeme se v čase
• Formou her a tvořivých činností poznáváme základní a doplňkové barvy
• Učíme děti ocenit zajímavost nových informací, využívat zkušeností, soustředit na činnost a udržet pozornost

Zápis do školy

• Pamatujeme si jméno a příjmení, bydliště, jméno a příjmení rodičů apod.
• Procvičujeme formou her barvy, grometrické tvary
• Chápeme prostorové pojmy – vpravo, vlevo, nad, pod, uprostřed, vedle apod.
• Poznáváme grafickou podobu svého jména, některých písmen, číslic
• Řešíme individuální problémy
• Spolupracujeme s učitelkami budoucích prvních tříd

Správná aritikulace

• Pracujeme s jazykem – říkanky na jednotlivá písmena
• Obrázková kniha řečí, Rýmovačky naší Kačky – pracujeme s textem
• Učíme se vyjádřit a domluvit s dětmi, učíme se formulovat, co chceme

Zimní říše zvířat
• Pozorováním v přírodě členíme zvířata podle toho, kde žijí, podle stop, podle stravy apod.
• V rámci environmentální výchovy pracuje s knihami např. Lesní školka, čteme a vyprávíme příběhy, pohádky, bajky se zvířecí tématikou, hrajeme si na zvířátka v rámci dramatizace pohádky
• Krmíme ptáčky, pozorujeme ptáčky, kteří u nás v zimě zůstávají
• Vytváříme citový vztah k živým bytostem,k přírodě
• Učíme se znát význam životního prostředí pro člověka

čím jednou budu?
• Co dělá maminka, tatínek, babička, dědeček a další mně blízcí lidé
• Napodobujeme různé profese
• Navštěvujeme různá pracovní prostředí (kadeřnictví, pošta, prodejna apod.)

 

Březen, duben


F) Jaro je tady!

• Osvojujeme si přiměřené praktické dovednosti
• Rozvíjíme komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
• Vytváříme pozitivní vztah k učení
• Rozvíjíme a kultivujeme mravní a estetické vnímání a cítění
• Rozvíjíme interaktivní a komunikativní dovednosti
• Rozvíjíme kulturně-estetické dovednosti produktivní i receptivní
• Rozvíjíme schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

Podtémata

Vítáme jaro

• Vyprávíme si o jaru, jarním počasí, změnách v přírodě, probouzení se přírody po zimním spánku
• Pozorujeme a rozlišujeme listnaté a jehličnaté stromy, keře
• Vytváříme společně příběh k danému tématu, učíme se verše, výtvarně zpracováváme dané téma
• Jaro v různých končinách světa – jih, sever, východ, západ

Poznáváme a staráme se o květiny

• Učíme se vnímat krásno
• Učíme se starat o květiny, určujeme společně podmínky pro pěstování
• Na tematických vycházkách pozorujeme přírodu kolem sebe
• Téma květin výtvarně zpracováváme, používáme různé techniky, zakládáme herbář

Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata

• Rozlišujeme všechny druhy domácích zvířat
• Pozorujeme chov koní, ukazujeme dětem, jaké úsilí musí člověk vynaložit, když chce chovat zvířata
• Výtvarně vyjadřujeme emocionální vztah ke zvířatům
• Pracujeme s obrázky, osvojujeme si základní poznatky o zvířecí říši

D Broučci, motýli a jiný hmyz

• Hledáme společné znaky hmyzu
• Hledáme odpovědi na otázky typu Proč je hmyz užitečný? Máme se hmyzu bát?

Cesta do ZOO

• Poznáváme různé druhy exotických zvířat
• Vysvětlujeme, proč některá zvířata nemohou žít ve volné přírodě
• Upozorňujeme na různá nebezpečí, odhadujeme nebezpečné situace ve styku s dravými zvířaty

Velikonoce
• Velikonoční zvyky, tradice, tvoříme kraslice, koledujeme, vystavujeme různé velikonoční výroby
• Pečeme velikonoční mazanec, beránek apod.
• Sdělujeme se pocity při společných příjemných zážitcích
• Dáváme se navzájem dárky – učíme se dárky dávat i přijímat

Hledáme opak

• Učíme děti chápat význam určité vlastnosti a její opak
• Protiklady - obohacujeme slovní zásobu pomocí obrázků, předmětů, zvuků
• Učíme děti, ž je zajímavé dozvídat se o nových věcech

Slyším, vidím, cítím

• Učíme se porozumět změnám kolem sebe
• Určujeme vlastnosti u předmětů denní potřeby, hraček, využíváme didaktický materiál
• Rozvíjíme poznání v oblasti sluchové, hledáme rozdíly mezi zvukem a tonem, určujeme vysoký a hluboký ton, pracujeme s hudebními nástroji

Kniha je můj kamarád

• Vybíráme různé literární útvary, kterými upoutáváme pozornost dětí
• Pracujeme s textem, posloucháme, hledáme poučení, dětského hrdinu, verš, vtipnou pasáž, rozlišujeme dobro a zlo
• Učíme děti samostatné práci s jednoduchou dětskou knihou, leporelem apod.

 

 

 

 

Květen, červen

G) Hurá do přírody!

• osvojujeme si dovednosti, které jsou důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
• Prohlubujeme a rozvíjíme dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
• Rozvíjíme schopnosti, které řídí chování vůlí, učíme se ovlivňovat vlastní situace
• Chráníme osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
• Vytváříme základy estetického vnímání světa – vstupujeme do světa umění a kultury
• Osvojujeme si dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, spoluvytváříme zdravé prostředí

Podtémata


Kvetou stromy
• Pracujeme s obrázkovým materiálem, porovnáváme se skutečností
• Vysvětlujeme si názvy měsíců
• Poznáváme jednotlivé kvetoucí stromy na tematických vycházkách
• Upozorňujeme, co nesmíme v přírodě dělat, abychom neničili životní prostředí

Maminka má svátek
• Vysvětlujeme, proč mají maminky svátek.
• Přibližujeme dětem radosti i starosti maminek
• Učíme se básničky a písničky k tématu
• Vyrábíme dáreček
• Učíme uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými

Jaká je naše rodina?
• Vyprávíme si o rodině, sourozencích, prarodičích, tetách, strýčcích
• Posloucháme jednoduché rodinné příběhy – rodina si pomáhá, v rodině se chováme k sobě slušně, na rodinu se můžu spolehnout, rodina se může spolehnout na mě
• Společně formulujeme, co je to práce
• Osvojujeme si elementární poznatky o sobě, o životě člověka v lidské společnosti, o předmětech denní potřeby
• Zjišťujeme, co dělají jednotliví členové rodiny pro rodinu


Učíme se znát svoje tělo
• Vedeme děti k péči o své tělo, k ochraně před nemocemi a úrazy
• Zjišťujeme, jak se máme chovat, abychom předcházeli úrazům např. učíme se bezpečně chovat v prostředí města apod.
• Učíme se chápat, že zdraví není samozřejmost a že si je musíme každý chránit

Máme svátek
• Přizpůsobujeme program dětem – cca týden pořádáme soutěže, hry, jedeme na výlet
• Společně připravujeme oslavy
• Podporujeme zdravý pohyb, soutěživost

Těšíme se do školy
• Připravujeme se na slavnostní rozloučení s předškoláky
• Učíme se vystupovat na veřejnosti, připravujeme si vystoupení


Co děláme v létě
• Pozorujeme změny v přírodě
• Těšíme se na prázdniny s rodiči, s babičkami a dědečky
• Prázdniny jsou nejlepší čas pro malá dobrodružství
• Učíme se chovat bezpečně při sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I

 

 

 

 

 

6. Hodnocení – kritéria, nástroje


Vnitřní hodnocení

Pro to, aby tento výchovně-vzdělávací program nebyl jenom formální, usilujeme o velkou míru zpětné vazby. Hodnocení provádíme kontinuálně. Pokládáme za svou povinnost co nejpřesněji podat rodičům průběžné informace a hodnocení o pokrocích, o úspěších, o drobných problémech, o předpokladech i o jedinečnosti každého dítěte.
Pravidelně hodnotíme spolu s dětmi, co se jim povedlo. Společně si povídáme o tom, co nás čeká. Učíme děti hodnotit samy sebe i druhého, včetně dospělých. Zapojujeme rodiče do diskusí o dětech, jsme vždy připraveni podat jakoukoli informaci. Pravidelně zveme dětského psychologa ke spolupráci o výchovných a vzdělávacích problémech. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci s rodinou (i v širším slova smyslu).

Vnější hodnocení

Považujeme za důležité i hodnocení zvnějšku. Pravidelně diskutujeme se zástupci školních zařízení, do kterých jednou děti budou vstupovat. Úzce spolupracujeme s organizacemi a sdruženími, které jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání, na ochranu životního prostředí, na zdravou výživu apod. Sledujeme různorodé projekty, které by nám mohly pomoci v prosazování našich cílů. Vytváříme kroniku, která by měla mapovat činnost naší školky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Závěr

Výchovně vzdělávací program naší školky vychází ze staré a mnohokrát ověřené pravdy, že první roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Závěry pedagogické, psychologické i lékařské veřejnosti zcela jednoznačně dokazují, že většinu toho, co dítě prožije v útlém věku a co přijme z podnětů okolního prostředí je trvalé. Rané zkušenosti, které dítě získává v rodině i mimo ni se zcela jistě jednou zhodnotí.

Výchovně-vzdělávací program mateřské školky Eldorádo pojímá předškolní výchovu jako výchovu celostní. Vytváří vhodný poměr řízených a spontánních činností, plánovaného obsahu vzdělání a neplánovaných příležitostí, které přináší sám život.

Děti, které opustí naši mateřské školku by měly úspěšně vykročit do života. Naším cílem je spokojené, šikovné a zdravé dítě, které těší, že něco umí, které dokáže vnímat emociálně svět kolem sebe a které má radost z práce. Snažíme se dětem vštípit určitý řád a pořádek, protože jsme přesvědčeni, že i společnost, do které vstupují by měla ctít jednoduchá, ale pevná pravidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Aktuality a zajímavosti
31.10.2017

Toulavá kytara

23. listopadu 2017 se sejdeme s písničkami a jejich příběhy v pořadu “Toulavá kytara”.: více informací
 
31.10.2017

Pravidelné aktivity

Ve školce máme nyní pravidelné aktivity: Každý čtvrtek dopoledne – “Moje zvířátko” a každou středu a pátek dopoledne – Angličtina pro nejmenší pod vedením slečny Terezy Rhonové a paní Chmelíkové. Každé úterý odpoledne se koná výtvarný kroužek pro zájemce vedený lektorkou Crokidy group.: více informací
 
14.12.2016

Děkujeme

Školka Eldorádo děkuje manželům Motyčkovým za sponzorský dar na výchovně-vzdělávací program.: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav